เริ่มโอนแล้วเงินประกันรายได้ ระยะที่ 2 เข้ากันหรือยัง

รั ฐบ าลโอนงวดแรกมาแล้ว เ ปิด 3 วิธี เช็ คเงิ น “ประกันร าค าย างพาร า” ในบัญชี ธ.ก.ส. เกษ ตรกรเลือกได้ตามสะดวก

ตรวจสอบส่วนต่างผ่ าน แอพฯ-สาข าธนาค าร-ไลน์

นายกษาปณ์ เงิ นรวง รองผู้จัดการธนาค ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แจ้งว่า ธ.ก.ส.

ได้ดำเนินการตาม โครงการประกันร ายได้เกษตรกรชาวสวนย าง (ประกันร าค าย างพาร า) ระยะที่ 2 ของรั ฐบ าล

โดยเริ่มโอนเ งินประกันร ายได้ดังกล่ าวไปแล้วกว่า 1,000 ล้า นบ าท แก่เกษตรกรจำนวนกว่า 9 แสนร าย

ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (10 ธ.ค. 63)

เกษตรกรที่ผ่ านหลักเกณฑ์เข้ าร่วมโครงการ ประกันร ายได้ ชาวสวนย าง สามารถตรวจสอบการโอนเงิ นส่วนต่างผ่ าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1.แอพพลิเคชั่ น ธ.ก.ส. A-Mobile ซึ่งสามารถตรวจสอบยอดเงิ นได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

ด าวน์โหลดแอพพลิเคชั่ น ธ.ก.ส. A-Mobile จาก Play Store หรือ Apple Store

เงื่อนไขการสมั ครใช้งานแอพพลิเคชั่ น

เป็นบุคค ลธรรมดาที่มีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

มีบัญชีเงิ นฝากออมทรั พย์หรือบัญชีกระแสร ายวันของ ธ.ก.ส.

มีโทรศั พท์สมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการ IOS 10.0 หรือ Android 5.0 ขึ้นไป และสามารถเชื่ อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

สมั ครใช้บริการ 2 ช่องทาง

 

 

กรอกข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่ น ธ.ก.ส. A-Mobile ด้วยตนเอง แต่ผู้สมั ครต้องมีบัตรเอทีเอ็ม (ATM) หรือเดบิต (Debit)

ของ ธ.ก.ส และต้องนำบัตรฯ ไปยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM หรือซีดีเอ็ม (CDM) ด้วย

เจ้าของบั ญชีติดต่อสมัค รใช้บริการได้ที่ธนาค าร ธ.ก.ส. ทุกสาข า ซึ่งต้องใช้เอกสาร 3 อย่ าง คือ แบบฟอร์มใบคำขอใช้บริการ

ธ.ก.ส. A-Mobile, บั ญชีเ งินฝาก (ออมท รัพย์หรือกระแสร ายวัน) และบัตรประชาช น

2.ธนาค าร ธ.ก.ส. ทุกสาข าทั่วประเทศ

เกษตรกรสามารถนำสมุดบั ญชี บัตร ATM หรือบัตร Debit ไปตรวจสอบที่เครื่องบริการธุรกรรมอัตโ น มัติ หรือที่ธนาค าร ธ.ก.ส.

ทุกสาข าทั่วประเทศ

3.บริการ BAAC Connect บริการนี้เป็นการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านแอ พพลิเคชั่ นไลน์ เมื่อเงิ นเข้ าบั ญชีเรียบร้อยแล้ว

 

การสมั ครบริการ BAAC Connect เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีเงิ นเข้ า-ออก ผ่ านบัญชี ธ.ก.ส. สามารถทำได้ง่ายๆ

 

 

และไม่ต้องเสียค่ าใช้จ่ายใดๆ ด้วยการเพิ่มบั ญชี @BAACFamily เป็นเพื่อนในแอพพลิเคชั่ นไลน์ด้วยหรือ คลิกที่นี่ แล้วกด

“ลงทะเ บียน BAAC Connect” จากแถบเมนูด้านล่าง

เช็ คสิ ทธิ์รับส่วนต่าง “ประกันร าค าย างพาร า”

สำหรับเกษตรกรที่ยังสงสัยว่า ตนเองมีสิ ทธิ์เข้ าร่วมโครงการ ประกันร ายได้ เกษตรกรชาวสวนย าง เฟสที่ 2 หรือไม่?

ก็สามารถตรวจสอบได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

เข้ าเว็บไซต์ www.rubber.co.th

คลิกเลือกประเภท “บุคค ลธรรมดา”

คลิกเลือกโครงการ “ตรวจสอบ ประกันร ายได้ ระยะที่ 2”

กรอกหมายเล ขบัตรประชาช น 13 หลัก

กดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”

ทั้งนี้ หากเกษตรกรมีข้อสงสัย หรือไม่พบข้อมูลการขึ้นทะเบี ยน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

การย างแห่งประเทศไทย (กยท.) สำนักงานใหญ่, กยท.จังหวัด และ กยท. สาข า ทั่วประเทศ

ขอบคุณข่อมูล thebangkokinsight

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *