ไปรษณีย์ รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 40 อัตรา

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร 2 อัตรา

คุณสมบัติ
-คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาโลจิสติกส์ หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์ ทางด้านนวัตกรรม หรือปริญญาโทสังคมศาสตร์ ทางด้านการ จัดการนวัตกรรม และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้

2.ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร ส่วนควบคุมและบริหารโครงการ 2 อัตรา

คุณสมบัติ
-คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ คุณวุฒิปริญญาโทวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะไม่มีสิทธิได้รับเงิน เพิ่มพิเศษวิชาชีพเฉพาะ

3.ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร ส่วนวิชาการนวัตกรรมและการวิจัย 1 อัตรา

คุณสมบัติ
-คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาโลจิสติกส์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ ทางด้านนวัตกรรม หรือปริญญาตรีสังคมศาสตร์ ทางด้านการจัดการนวัตกรรม และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้

4.ฝ่ายบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร ส่วนควบคุมและบริหารโครงการ 1 อัตรา

คุณสมบัติ
-คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะไม่มีสิทธิได้รับเงิน เพิ่มพิเศษวิชาชีพเฉพาะ

5.ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและการกำกับดูแล ส่วนกลยุทธ์ดิจิทัล 1 อัตรา

คุณสมบัติ
-คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

6. ฝ่ายกลยุทธ์ดิจิทัลและการกำกับดูแล ส่วนสถาปัตยกรรมโซลูชั่นดิจิทัล 1 อัตรา

คุณสมบัติ
คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้

7. ฝ่ายพัฒนาโซลูชั่นดิจิทัล 9 อัตรา

คุณสมบัติ
คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้

8. ฝ่ายพัฒนาสินค้าและบริการดิจิทัล 14 อัตรา

คุณสมบัติ
คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้

9. ฝ่ายการขายและการตลาด ไปรณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติก 1 อัตรา

คุณสมบัติ
คุณวุฒิปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติธุรกิจและประกันภัย และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้

10.ฝ่ายสื่อการตลาด 1 อัตรา

คุณสมบัติ
คุณวุฒิปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้

11. ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 1 อัตรา

คุณสมบัติ
คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้

12.ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 1 อัตรา

คุณสมบัติ
คุณวุฒิปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้

13. ฝ่ายสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 1 อัตรา

คุณสมบัติ
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้

14. ฝ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ 1 อัตรา

คุณสมบัติ
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาไฟฟ้า

15. ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา 1 อัตรา

คุณสมบัติ
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาช่างสำรวจ และมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดไว้

16. หน่วยงานต่างๆ 2 อัตรา

คุณสมบัติ
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง

สถานที่รับสมัคร
สมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ลิ้งสมัคร http://job.thailandpost.com/

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *