จังหวัดยะลา รับสมัครพนักงาน หลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้-7 มกราคม 64

จังหวัดยะลา รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จังหวัดยะลา 16 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 6 อัตรา
-กลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองยะลา
-กลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอยะหา
-กลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอรามัน
-กลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบันนังสตา
-กลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอธารโต
-กลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเบตง

คุณสมบัติ
-ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

-เงินเดือน 15,000-16,500 บาท

2.ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 10 อัตรา
-กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
-กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา
-กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลรามัน
-กลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองยะลา
-กลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอยะหา
-กลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอรามัน
-กลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบันนังสตา
-กลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอธารโต
-กลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเบตง
-กลุ่มงานบริหารทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขอําเภอกรงปีนัง

คุณสมบัติ
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญซี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ
-ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศณียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

เงินเดือน 11,500-12,650 บาท

สถานที่รับสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://ylo.thaijobjob.com/ เปิดรับสมัครวันที่ 17 ธันวาคม 2563 – 7 มกราคม 2564

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *