โรงเรียนดังเมืองยะลา ประกาศปิดเรียน สอนออนไลน์ ป้องกันโควิด-19

รร.คณะราษฎรฯยะลา ปิดเรียน
โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา ประกาศปิดเรียน ภายใน สอนออนไลน์ป้องกัน COVID 19 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในหลายจังหวัดของประเทศไทย


ล่าสุด นายนพปฎล มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จ.ยะลา ได้มีประกาศโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา เรื่องการปิดเรียนเป็นการภายใน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) ให้นักเรียนทุกคนหยุดเรียน ตั้งแต่วันที่ 28-30 ธันวาคม 2563 ให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตามที่ครูประจำวิชากำหนดและครูจัดทำรายงานการเรียนการสอนตามรูปแบบที่งานวิชาการกำหนด ห้ามบุคคลภายนอก เข้าสถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาต ให้ผู้ปกครองกำกับ ดูแลนักเรียน ในปกครองให้หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย หากไปในที่ผู้คนหนาแน่น หรือ รถโดยสารสาธารณะ หลีกเลี่ยง การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วยด้วยไข้หวัด หรือ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

ให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เฝ้าระวัง สถานการณ์และ ดำเนินการตาม มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19) จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 มาตรการ/ข้อสั่งการจากจังหวัดยะลา หรือประกาศที่ทางรัฐบาลขอความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID 19)และติดตาม ข้อมูล ข่าวสาร ทางเว็บไซต์ โรงเรียน

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *