ปาตานีกับสิทธิการแสดงออกทางอัตลักษณ์

สิทธิการแสดงออกเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ภายในรัฐควรเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐควรให้และเป็นสิทธิขั้นพึ้นฐานที่กลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ภายในรัฐในฐานะประชาชน กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในประเทศไทยมีอยู่หลายกลุ่มด้วยกัน อาทิเช่น มลายูปาตานี มันนิ กระเหรี่ยง ไทใหญ่ ล้านนา และอื่น ๆ กว่า 40 ชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ภายในพรมแดนของประเทศไทย กลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วมีภูมิหลังประวัติศาสตร์การก่อเกิดที่แตกต่างกันออกไปอีกทั้งยังมีประเพณี วัฒนธรรม ภาษา บรรทัดฐานทางสังคม ความเชื่อ วิถีชีวิต ที่แต่ล่ะชาติพันธ์ต่างยึดถือและกลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ ก็หวงแหนในสิ่งที่ตนคิดว่าเป็นสิ่งที่สามารถรักษาความเป็นชาติพันธ์ของตนได้ สิ่งเหล่านี่ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนทางชาติพันธ์ของตัวเองเป็นอย่างดี และเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมที่จะให้ถูกกลืนกลายได้ ในฐานะมนุษย์ที่มีชาติพันธ์เป็นของตัวเอง

หลังจากการผนวกดินแดนของสยามและกำเนิดเป็นรัฐสมัยใหม่ที่มีนามว่าประเทศไทย การสร้างชาติจึงได้เริ่มต้นขึ้น ประเทศไทยหลังจากการสร้างชาติ รัฐได้กำหนดนโยบายต่าง ๆ ผ่านแนวคิดชาตินิยม ที่ดูเหมือนว่าพยายามจะกลืนกลายชาติพันธ์ต่าง ๆ เช่น การบังคับใช้ภาษาไทย การบังคับร้องเพลงชาติ การบังคับให้ศึกษาตำราเรียนเพื่อเป็นการสร้างความเป็นปึกแผ่น Solidarity ผ่านเนื้อหาในตำราเรียน การศึกษาและย่งย่องประวัติศาสตร์ไทยที่ดูเหมือนจะเปรียบเสมือนนิยายปรัมปรา การบังคับให้ประชาชนทุกคนแต่งกายในแบบไทย ๆ การทำให้ประชาชนรู้สึกคลั่งไคล้ในความเป็นชาติของไทย และอื่น ๆ อีกมากมาย กลุ่มชาติพันธ์ต่าง ๆ ในขณะนั้นก็คงจะมีวิธีการที่ต่อต้านบ้าง มีวิธีการที่พยายามผลักใส่นโยบายต่าง ๆ เหล่านี่ออกไป แต่สุดท้ายด้วยกลไกอำนาจต่าง ๆ ทั้งอำนาจการบังคับใช้กฎหมายเพื่อใช้สำหรับกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วย อำนาจเหล่านี้ที่รัฐมีอยู่จึงสามารถกระจายนโยบายการกลืนกลายชาติพันธุ์และสร้างความเป็นไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเอาเกณฑ์การวัดการรักในความเป็นไทยของประชาชน นี่คือผลพวงของการสร้างชาติผ่านแนวคิดชาตินิยมไทย

ในฐานะที่ผู้เขียนเป็นคนชาติพันธ์มลายูปาตานี ผู้เขียนสัมผัสได้ถึงการถูกกลืนกลายทางชาติพันธุ์ของประชาชนที่นี่ผ่านมุมมองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา ด้านความรู้สึกร่วมต่อมาตุภูมิตนเอง ด้านความรู้ต่อประวัติศาสตร์ ด้านวัฒนธรรมที่ดูเหมือนจะปะปนกันไปหมด จนนำไปสู่ความรู้สึกลังเลและตั้งคำถามว่า

ตนเองมีชาติพันธ์อะไรกันแน่ หากจะกล่าวว่าคนปาตานีเองไม่ได้มีกระบวนการเพื่อป้องกันการถูกกลืนกลายลักษณ์วัฒนธรรมก็คงไม่ถูก เพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคนปาตานีก็ได้มีกระบวนการเพื่อเชิดชูและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าเรายังคมภูมิใจในความเป็นชาติพันธ์ของตัวเอง เรายังคงหวงแหนมาตุภูมิของตนเอง Nostalgia อยู่ตลอดแต่สุดท้ายเราไม่ได้ต่อสู้เพียงแค่กับแนวคิดการกลืนกลายทางชาติพันธ์เพียงอย่างเดียวแต่คนปาตานีต้องต่อสู่กับการใช้กฏหมายต่าง ๆ ที่พยายามผลักใส่ว่าคนที่พยายามปกป้องความเป็นชาติพันธ์ของตัวเองและห่วงแหนต่อมาตุภูมินั้นเป็นกลุ่มคนที่เป็นภัยต่อความมั้นคงของรัฐ

การตีความหรือการให้ความหมายเชิงสัญญะของหน่วยงานความมั้นคงต่อ คนหนุ่มสาวที่หลงใหลและพยายามที่จะเชิดชูอัตลักษณ์ของตัวเองนั้น หน่วยงานความมั้นคงจะให้ความหมายในทางที่บิ้ดเบี้ยวกับเจตนารมณ์ของคนปาตานี จนนำไปสู่ปัญหาความขัดแย้งมากมายที่ยังแก้ไม่ตกนี่คือปัจจัยสำคัญของการไม่เคารพหลักสิทธิในฐานะที่เป็นมนุษย์ที่พึงมีสิทธิในการแสดงออกทางอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ตัวเองอย่างสง่าภาคภูมิ

การต่อสู้หรือการต่อต้านทางอัตลักษณ์วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ชอบธรรมและเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของสังคมหากมองและพินิจวิเคราะห์โดยใช้เลนน์และมุมมองแบบนักมานุษยวิทยา เมื่อชาติพันธุ์ใดรวมอยู่ในสังคมเดียวกันชาติพันธุ์ต่าง ๆ เหล่านั้นจะสร้างพรมแดนทางชาติพันธ์เพื่อรักษาขอบเขตและความเป็นตัวตนของชาติพันธ์ตัวเอง ฉนั้นแล้วก็ไม่แปลกที่ปาตานีเองก็จะสร้างพรมแดนทางชาติพันธ์เพื่อบอกกล่าวว่าคนปาตานีไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชาติพันธ์ไทยอย่างที่รัฐพยายามกล่าวอ้างแต่อย่างใด

สุดท้ายนี้สิ่งที่ผู่เขียนพยายามจะสื่อสารต่อผู้อ่านทุกคน ทุกชาติพันธุ์ ว่าในฐานะมนูษย์คนหนึ่งที่มีชาติพันธ์เป็นของตัวเองควรที่จะต้องได้รับสิทธิการแสดงออกทางอัตลักษณ์เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนทางชาติพันธ์ของตัวเอง เพราะนั้นเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่ผมในฐานะชาวปาตานีและมนุษย์คนหนึ่งและทุกคนในฐานะมนุษย์พึงที่จะได้รับอย่างชอบธรรม
เรื่อง : นายมูฮัมหมัดอนัส หลงเดวา
หมายเหตุ : Free Voice ทำหน้าที่ในการสื่อสารเพื่อเป็นประโยชน์กับพื้นที่ปาตานี / สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยข้อมูลหรือเนื้อหาที่นำเสนอไม่จำเป็นต้องมาจากคนในองค์กร หรือ มีวิสัยทัศน์ที่เหมือนกัน ก็ได้

 

ขอบคุณที่มา – Free Voice

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *