เทศบาลเมืองตะลุบัน รับสมัครพนักงาน 7 อัตรา บัดนี้ถึง 6 มกราคม 64

เทศบาลเมืองตะลุบัน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มกราคม 2564

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต

2.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
– มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถตักหน้าขุดหลัง) ได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด

3.ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
– มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับ อากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้

4.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
– มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

5. พนักงานดับเพลิง จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
– มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและน้ำยาเคมีต่างๆ หรือ
– ได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกฝนจากหน่วยดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกให้

6.พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
– มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ) ได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถตรงตามที่กฎหมายกำหนด

7.คนงานประจำรถขยะ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

เงินเดือน 9,400 – 11,500 บาท ไม่รวมค่าครองชีพ

สถานที่รับสมัคร
ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 6 มกราคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) โทร.0-7341-1015

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *