ลงทะเบียนชาวสวนยางเฟส 2 ก่อนจะเสียสิทธิ พร้อมจ่าย พ.ย 63

ข่าวดีสำหรับชาวสวนยางมาแล้วจ้า

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะ 2 เพื่อช่วยเหลือเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง

ครั้งนี้เป็นการประกันรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางกับ กยท. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และสวนยางอายุ 7 ปีขึ้นไป ที่เปิดกรีดแล้วรายละไม่เกิน 25 ไร่ ระยะเวลาประกันรายได้ 6 เดือนหรือตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงมีนาคม 2564 แบ่งจ่ายเป็น 6 งวด เริ่มจ่ายเงินเข้าบัญชีชาวสวนยางงวดแรกเดือนพฤศจิกายน 2563

สำหรับการกำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้แบ่งออกเป็น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *