ยะลาตามโผ มุขตาร์ มะทา อดีตนายก อบจ. คว้าชัยอีกสมัย ทิ้งคู่แข่งขาดลอย

ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา อย่างไม่เป็นทางการ การรวมคะแนนการเลือกตั้ง 612 หน่วย ข้อมูล ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 06.00 น. ผู้สมัครหมายเลข 1 นายมุขตาร์ มะทา อดีตนายกหลายสมัย ทิ้งห่างคู่แข่งขาดลอย ได้คะแนน 168,714 คะแนน ขณะที่ผู้สมัครหมายเลข 2 นายอับดุลลาเตะ ยากัด ได้คะแนนเพียง 39,671 คะแนน จังหวัดยะลามีเขตการเลือกตั้ง 30 เขต 612 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 367,658 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 253,744 คน คิดเป็นร้อยละ 69

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 30 เขต ประกอบด้วย

อ.เมืองยะลา เขต 1 นางนาเดีย พร้อมมูล ได้คะแนน 3,014 คะแนน

อ.เมืองยะลา เขต 2 นายวัฒธน วงศ์ขจรอาภา ได้คะแนน 3,529 คะแนน

อ.เมืองยะลา เขต 3 นายณรงค์ฤทธิ์ ขุนหมวก ได้คะแนน 2,271 คะแนน

อ.เมืองยะลา เขต 4 นายวันอาฮาหมัด มามะ ได้คะแนน 4,467 คะแนน

อ.เมืองยะลา เขต 5 นายอะห์หมัด บอสตา ได้คะแนน 3,432 คะแนน

อ.เมืองยะลา เขต 6 นายมะแกเสาะ ดาละซู ได้คะแนน 3,679คะแนน

อ.เมืองยะลา เขต 7 นายมานะ ปาดอ ได้คะแนน 4,834 คะแนน

อ.เมืองยะลา เขต 8 นายพันเลิศ เห็ง ได้คะแนน 4,583 คะแนน

อ.เมืองยะลา เขต 9 นายประชิศวร์ แมเราะ ได้คะแนน 5,375 คะแนน

อ.เมืองยะลา เขต 10 นายมะลาวี บิงดอเล๊าะ ได้คะแนน 3,767คะแนน

อ.รามัน เขต 1 นายมะหะมะ วาแมดีซา ได้คะแนน 7,018คะแนน

อ.รามัน เขต 2 อ.รามัน นายกอเซ็ง ยะรัง ได้คะแนน 4,726คะแนน

อ.รามัน เขต 3 นายหาซัน มิงมะ ได้คะแนน 6,727คะแนน

อ.รามัน  เขต 4  นายอับดุลฮาเล็ม แสแตแล ได้คะแนน 3,694 คะแนน

อ.รามัน เขต 5 นายเตาฟิกฮีดายะห์ บาโง ได้คะแนน 5,227 คะแนน

อ.ยะหา เขต 1 นายอับดุลเลาะ สะดะ ได้คะแนน 4,607คะแนน

อ.ยะหา เขต 2 นายมูฮำหมัดอันวาร์ แดวอสนุง ได้คะแนน 4,688คะแนน

อ.ยะหา เขต 3 นายอาฮามะ สานอ ได้คะแนน 4,561คะแนน

อ.ยะหา เขต 4นายมะรอซิ รอยิง ได้คะแนน 5,200คะแนน

อ.บันนังสตา เขต 1 นายสมัง สะระยะ ได้คะแนน 3,708คะแนน

อ.บันนังสตา เขต 2 นายมะซานี มะมิง ได้คะแนน 3,690คะแนน

อ.บันนังสตา เขต 3 นายรำมือลี เจ๊ะแวกูนิง ได้คะแนน 3,901คะแนน

อ.บันนังสตา เขต 4 นายแวอับดุลเล๊าะ สือนอยายา ได้คะแนน 5,764 คะแนน

อ.เบตง เขต 1 นายไฟซอล ดามาอู ได้คะแนน 2,502 คะแนน

อ.เบตง เขต 2 นายสัณฑนพ ยานุมาศยุคล ได้คะแนน 4,033 คะแนน

อ.เบตง เขต 3 นายมาฮะมะยูโซ๊ะ ปาแว ได้คะแนน 5,091คะแนน

อ.กรงปินัง เขต 1 นายอาหะมะ อาลีมาส๊ะ ได้คะแนน 3,596คะแนน

อ.กรงปินัง เขต 2 นายรอสลี หะ ได้คะแนน 3,662คะแนน

อ.ธารโต เขต 1 นายซอมะ มะเซ็ง ได้คะแนน 6,365คะแนน

อ.กาบัง เขต 1 นายณัฐนันท์ นิยมเจริญ ได้คะแนน 7,313คะแนน

ยะลามีเขตการเลือกตั้ง 30 เขต 612 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 366,223 คน มีผู้มาใช้สิทธิ จำนวน 251,912 คน คิดเป็นร้อยละ 69

 

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *