โชว์คำสั่ง ปปง.ยึดอายัด 98.9 ล. ลูกอดีต ส.ส.สงขลา ฟอกเงินค้ายา เปิดบ่อนออนไลน์

เมื่อวันที่ 18 มี.ค.2564 สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) มีคําสั่งคณะกรรมการธุรกรรม ที่ ย. 79/2564 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว ราย นายปิติพล เอกอุรุ กับพวก จํานวน 36 รายการ รวมมูลค่า 98,941,836.19 บาท มีพฤติการณ์กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและความผิด เกี่ยวกับการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน เฉพาะความผิดเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนัน ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัด ประกอบด้วย

ทรัพยสินที่ดินยึด 22 รายการ ได้แก่ เงินสด 44,896,000 บาทในชื่อ นางนนทิพา เอกอุรุ

โฉนดที่ดินในจ.สงขลา จำนวน 20 แปลงในชื่อ น.ส.นันท์นภัส เอกอุรุ

รถจักรยานต์ ยี่ห้อฮาเลย์เดวิดสัน ในชื่อ นางนนทิพา เอกอุรุ

รวมราคาประเมินทั้งสิ้น 97,569,000 บาท

ที่เหลือเป็นการอายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 14 รายการ ในชื่อ นายสมพร ไชยภักดี ,นายแสวง เซอมือ,นายสมศักดิ์ สุนทรนนท์ น.ส.เนตรชนก เพ็งแก้ว น.ส.สิริมา เมฆหมอก นายวิศวัสต์ เจริญพานิช นายพงศกร สุวรรณราย น.ส.อรอนงค์ นิยมเดชา น.ส.สุทิศา ส่งศรี น.ส.พิริยา ศิริสม น.ส.นลินี ณ พัทลุง นายปฏิภาณ จิตรบรรจง นายสถาพร ตรีโภคา และนายรฐนนท์ หมวกวัลย์ รวมเงินถูกอายัด 1,345,836.19 บาท (ดูตารางทรัพย์สินท้ายข่าว)

มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรม มีมติ คือ ตั้งแตวันที่ 9 มี.ค.2564 – 6 มิ.ย.2564

ทั้งนี้ นายปิติพล และ น.ส.นันท์นภัส เอกอุรุ พี่น้อง ลูกนายประพร เอกอุรุ อดีต ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *