เตรียมลุ้น คลังเล็งชง ค ร ม.ขอขยายงบ เ พิ่ ม เราชนะ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิ จการคลั ง(สศค.)ในฐานะโฆษกกระทร วงการคลั งเปิดเผยว่า มีความเป็นไปได้ที่กระทรว งการคลั งจะเสนอคณะรั ฐมนตรีพิจารณาอ นุ มั ติจัดสรรง บเพิ่มเติมเพื่อใช้ในโคร งก ารเราช นะ เนื่องจาก ประเมินว่า จะมีจำนวนผู้ที่ได้รับสิท ธิในโคร งก ารนี้มากกว่าเป้าหมาย 31.1 ล้านคน โดยอาจจะอยู่ที่ 32 ล้านคน

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับสิท ธิโคร งก ารเราช นะแล้วจำนวนประมาณ 31.05 ล้านคน จากกลุ่มต่างๆดังนี้ กลุ่มผู้ถือบัตรส วัส ดิก ารแห่งรั ฐจำนวน 13.7 ล้านคน กลุ่มผู้ร่วมโคร งก ารคนละครึ่ง-เราเที่ยวด้วยกันจำนวน 8.4 ล้านคน และ กลุ่มทั่วไปที่เปิดให้ลงทะเ บีย น 8.95 ล้านคน

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ รั ฐบาลได้เปิดให้กลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนทำการลงทะเ บีย นผ่านแบงก์รั ฐและจุดบริการเคลื่อนที่ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ มีผู้มาลงทะเ บีย นแล้วประมาณกว่า 1.5 ล้านราย คาดว่า อาจจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 1.7-1.8 ล้านราย มากกว่าเป้าหมายที่เดิมตั้งไว้เพียง 1 ล้านราย ดังนั้น เมื่อนำไปรวมกับกลุ่มที่ได้รับสิท ธิเดิม จะทำให้มีจำนวนรายที่จะได้รับการเยี ยวย าเพิ่มจากเป้าหมายเดิม โดยอาจจะเพิ่มขึ้นไปถึงจำนวน 3.2 ล้านราย

“ในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่มาลงทะเ บีย นผ่านแบ งก์รั ฐและจุดบริการเคลื่อนที่นี้ เราพบว่า มีจะมีความซ้ำซ้อนกับยอดที่ลงทะเ บีย นทั่วไปด้วยเช่นกัน โดยในระยะแรกที่เปิดให้ลงทะเ บีย นอาจจะใช้สมาร์ทโฟนบุคคลในครอบครัวมาลงทะเ บีย นก่อน จากนั้น เมื่อรั ฐบาลเปิดให้ลงทะเ บีย นผ่านจุดบริการและแบ งก์รั ฐ จึงมาลงทะเ บีย นเพิ่มเติม ดังนั้น ยอดลงทะเ บีย นจริงของกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนอาจจะอยู่ที่ 1.7-1.8 ล้านราย”

ทั้งนี้ กระทรว งการคลั งอยู่ระหว่างการตรวจสอบสิท ธิของกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน โดยใช้เงื่อนไขเดียวกันกับกลุ่มอื่นๆ ซึ่งกลุ่มที่ลงทะเ บีย นระหว่างวันที่ 15 ก.พ.- 21 ก.พ.จะเริ่มตรวจสอบสิท ธิได้ในวันที่ 4 มี.ค.นี้ และได้รับการโอนเงิ นรอบแรกวันที่ 5 มี.ค.นี้ ส่วนในกลุ่มที่ลงทะเ บีย นในช่วงที่รั ฐขย ายระยะเวลาการลงทะเ บีย นให้ คือ นับจาก 21 ก.พ.- 5 มี.ค.นี้ จะค่อยๆทยอยประกาศสิท ธิ และ จะได้รับเงิ นโอ นรอบแรกในวันที่ 19 มี.ค.นี้

“หลังการลงทะเ บีย นกลุ่มนี้เสร็จสิ้นในวันที่ 5 มี.ค.นี้ เราจะพอรู้ว่า มียอดที่เราจะของ บเพิ่มเติมจากคณะรั ฐมนตรีจำนวนเท่าไหร่ เพราะประเมินว่า ในกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนี้ น่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับสิท ธิทั้งหมด เพราะเป็นผู้ที่มีร ายได้น้อย ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะรั ฐมนตรีอนุมั ติง บโคร งก ารเราช นะไว้จำนวน 2.1 แสนล้านบา ท”

thaimtv

อ่านต่อ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *